Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CC4U, statutair gevestigd te Lichtenvoorde

         

1. Algemene bepalingen

Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeen-komsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitgeverij Trade Papers Holland B.V., nader aan te duiden met "TPH".

1.2
Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen, voorwaarden voor abonnemen-ten en voorwaarden voor advertenties.

1.3
Door met TPH een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door TPH gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
1.4
Alle door TPH gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Door de schriftelijke (or-der)bevestiging van TPH of door feitelijke uitvoering door TPH komt de overeenkomst eerst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden TPH slechts voor zover deze wijzigingen schrif-telijk door TPH zijn bevestigd c.q. feitelijk door TPH zijn uitgevoerd.

1.5
Overeengekomen levertijden gelden bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient TPH derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

1.6
Alle opgaven en/of vermeldingen door TPH met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocedée, omvang en aard van het adressenbe-stand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke, geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door TPH uitdrukkelijk voorbehouden.

Tarieven en prijzen
1.7
TPH is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen, met dien verstande dat de wederpartij ingeval een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, het recht heeft de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkend aangetekend schrijven binnen zeven dagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of de prijs, tenzij het een op grond van een wettelijke bepaling verplichte c.q. toegestane prijsverhoging betreft.

1.8
Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. TPH is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling
1.9
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van TPH netto contant bin-nen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

1.10
Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

1.11
De wederpartij is - onverminderd zijn overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de fac-tuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente ver-schuldigd op jaarbasis van de telkens geldende wettelijke rente, verhoogd met 2 %.

1.12
Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 25,-- in geval van abonnementen en € 115,-- in alle andere gevallen.

1.13
TPH heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door TPH, totdat de zekerheid is verschaft en/of de vooruitbeta-ling door TPH is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud
1.14
Alle geleverde producten blijven eigendom van TPH tot het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij TPH terzake van die producten is verschuldigd, met inbegrip van de eventuele rente en de kosten.

Ontbinding
1.15
TPH kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst een aanbieding annuleren en/of haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien :
a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard danwel een accoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) indien de wederpartij een natuurlijk persoon is: op de wederpartij de wettelijke schuldsaneringsregeling (voorlopig of definitief) van toepassing wordt verklaard;
c) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fu-seert;
d) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en zij deze tekortkoming niet binnen vijf dagen na door TPH bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven;
e) TPH de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

1.16
Het bepaalde in het vorige artikel laat onverlet de overige aan TPH bij tekortkoming in de na-koming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Auteursrecht
1.17
Het auteursrecht op alle door TPH uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij TPH.

1.18
Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van TPH mag zonder uitdrukkelijke, voor-afgaande en schriftelijke toestemming van TPH worden verveelvoudigd en/of openbaar ge-maakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, op-slag in een voor derden toegankelijke raadpleegsysteem of op welke andere wijze dan ook, electronisch, mechanisch of anderszins.

Overmacht
1.19
Indien naar het redelijk oordeel van TPH een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft TPH het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, danwel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maat-regelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreac-ties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nako-ming van de overeenkomst door TPH naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

Aansprakelijkheid en reclame
1.20
De aansprakelijkheid van TPH, van de personeelsleden van TPH en van de personen voor wie TPH verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor directe of indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolgschade, welke aan hen toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoog-ste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.21
Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instruc-ties, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen TPH en au-teurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. TPH en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te con-troleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door TPH niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. TPH aan-vaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.22
De wederpartij vrijwaart TPH voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.

1.23
Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeen-komst door TPH, doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order)bevestiging ter kennis van TPH te worden gebracht.

1.24
Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door TPH dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na uitvoering ter kennis van TPH te worden gebracht.

Diversen
1.25
TPH is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden.

1.26
Ook na beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst blijven deze bepalingen de rechtsver-houding tussen TPH en de wederpartij beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.


Geschillen en toepasselijk recht
1.27
Alle geschillen met betrekking tot de door TPH gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij de wederpartij, binnen een maand nadat TPH zich schriftelijk jegens de wederpartij op de inhoud van deze bepaling heeft beroepen, aan TPH schriftelijk kenbaar maakt te kiezen voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter.

1.28
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Voorwaarden voor abonnementen

Definitie
2.1
Een abonnement houdt in, dat TPH periodiek - tenminste eenmaal per jaar - aan de abonnee tot wederopzegging door de abonnee, informatie levert op een informatiedrager, en dat de abon-nee deze informatie bij vooruitbetaling betaalt.

Toepasselijkheid
2.2.
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TPH met betrekking tot abonnemen-ten zijn naast de onderhavige voorwaarden voor abonnementen eveneens de algemene bepalin-gen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Looptijd
2.3
Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden, te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

Beëindiging
2.4
Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een-zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft op-gezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn van één maand.

2.5
Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

2.6
Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan TPH schriftelijk wordt medegedeeld. Res-titutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet-verstreken abonnementsperiode kan plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 12.50 betreft.

Prijzen en tarieven
2.7
Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door TPH vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeen-gekomen.

Betaling
2.8
Een abonnement dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Wijziging adres
2.9
Bij wijziging van de naam- of adresgegevens dient de abonnee zowel de oude als de nieuwe adresgegevens tenminste veertien dagen voor de ingangsdatum schriftelijk aan TPH op te ge-ven. Indien het nieuwe adres buiten Nederland is, worden door TPH portokosten in rekening gebracht.

Voorwaarden voor advertenties

Definitie
3.1
Onder advertenties worden niet alleen verstaan bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, maar ook welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Toepasselijkheid
3.2
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TPH met betrekking tot advertenties zijn naast de onderhavige voorwaarden voor advertenties eveneens de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Advertentiecontracten
3.3
Indien in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het advertentiecontract anders is vermeld, heeft het advertentiecontract betrekking op tenminste de gecontracteerde ruimte en is TPH gerechtigd de gecontracteerde ruimte te overschrijden voor zoveel dit binnen de contractstermijn en op grond van de contractvoorwaarden mogelijk is. Een en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Ingangsdatum advertentiecontracten
3.4
Tenzij in het advertentiecontract anders is bepaald gaat het advertentiecontract in op de datum van plaatsing van de eerste binnen het kader van het advertentiecontract af te nemen adverten-tie. Volgt die eerste plaatsing van een advertentie niet binnen drie maanden na het aangaan van het advertentiecontract, dan zal het advertentiecontract geacht worden te zijn ingegaan op de datum waarop deze drie maanden zijn verstreken.

Tarieven en condities
3.5
Tarieven gelden telkens exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Betaling
3.6
Voor betaling van de facturen betreffende advertenties geldt het bepaalde in artikel 1.9 t/m 1.13 van de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3.7
TPH is bevoegd om binnen twee maanden na facturering, ongeacht of betaling van de factuur reeds heeft plaatsgevonden, misslagen en/of kennelijke fouten in de facturering te herstellen en dienovereenkomstig te debiteren of te crediteren.

Weigering van advertenties
3.8
TPH is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te wei-geren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van TPH kan leiden. Het voorgaande geldt eveneens voor advertentie-contracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Doorzenden reacties
3.9
Bij advertenties onder nummer neemt TPH ten aanzien van het in ontvangst nemen en door-zenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijk uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten, onverminderd het be-paalde in de algemene bepalingen, meer in het bijzonder artikel 1.20 en volgenden. Reacties op advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het advertentie onder nummer sys-teem behoudt TPH zich het recht voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij TPH zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal
3.10
De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van TPH. Indien naar het oordeel van TPH het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, zulks onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

3.11
De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuist of onvolledige af-druk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeenge-komen prijs, danwel herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van TPH.

3.12
De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aangeleverde informatie. TPH is niet gehouden deze informatie inhoudelijk te beoordelen. Indien een onjuis-te of onvolledige plaatsing zijn oorzaak vindt in de aangeleverde informatie dan komt het recht op vermindering van de overeengekomen prijs, danwel herplaatsing zoals bedoeld in het voor-gaande artikel te vervallen en is de wederpartij gehouden aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal
3.13
TPH neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia's, werktekeningen, lay-outs en andere haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling, althans gedurende de looptijd van het advertentiecon-tract. TPH heeft het recht om na het verstrijken van de hiervoor genoemde periode de ge-noemde materialen te vernietigen, danwel deze aan de wederpartij voor diens risico en reke-ning te retourneren.

Opzegging
3.14

Opzegging van een overeenkomst of een advertentiecontract door de wederpartij is gedurende de looptijd van de overeenkomst of het advertentiecontract slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. De termijn van opzegging is in ieder geval drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mochten plaatsingen niet afgenomen worden dan zal bij annulering van het advertentiecontract de prijs per advertentie teruggerekend worden naar het definitieve aantal geplaatste advertenties. Annulering van een advertentiecontract kan uitsluitend kosteloos geschieden tot 1 maand voor de aanleverdatum. Bij annulering na deze vermelde termijn is de opdrachtgever tot twee weken voor de aanleverdatum 50% van het gehele overeengekomen bedrag voor de plaatsingen verschuldigd en vanaf twee weken voor de aanlever-datum 100%. Wanneer een opzegtermijn van drie maanden in acht wordt genomen geldt 50% annuleringskosten over de resterende plaatsingen. Een contract is definitief geannuleerd na betaling van deze eindafrekening.


Slotbepalingen
4.1
De nietigheid en/of onwerkzaamheid van enige bepaling in een overeenkomst dan wel in deze algemene voorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.

4.2
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen onder nummer 37/2002 en vervangen alle eventueel eerder door TPH uitgegeven algemene voorwaarden.

Mijn Total Wellness

Heeft u nog geen account? Klik dan hier

Nieuwsbrief met laatste nieuws en trends ontvangen?

Laat uw e-mailadres hier achter

Copyright © Total Wellness. Alle rechten voorbehouden. Website door Indigio